۱۳۹۶/۰۹/۲۹

سمینار یافتن زندگی نزیسته ، ساختن زندگی برازنده

دفتر خدمات روانشناسی مروارید در راستای رسالتی که احساس می کند ، از سال ۱۳۹۵ با هدف ۱-افزایش سطح دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز زندگی ۲-افزایش سطح دانش و مهارت زندگی ۳-افزایش خوداگاهی فردی و عمومی و مدیریت افکار […]
۱۳۹۶/۰۹/۲۹

سمینار نجات روابط زوجین- نجات نسل آینده

دفتر خدمات روانشناختی مروارید در راستای رسالتی که احساس می کند ، از سال ۱۳۹۵ با هدف ۱- افزایش سطح دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز زندگی ۲- افزایش سطح دانش و مهارت زندگی ۳- افزایش خوداگاهی فردی و عمومی […]