۱۳۹۸/۱۲/۱۵
کرونا

کرونا ویروس و کرونالوژی

کرونا و اینک کرونالوژی ! بارها تکرار شده که جولان و سریان پر سرعت و هر روز و لحظه «شایعه»، در پهنه افکار عمومی و به هر بهانه ای، فارغ از سایر عوامل دخیل در این آسیب، از منظر بررسی […]