۱۳۹۶/۰۷/۲۲
عبدالله مروارید

روان درمانگری شغل نیست،رسالت است!

درمانکر بودن کار سختی است و سخت تر از آن روان درمانگری است . اینکه با همه تلاطم اتاق درمان و فضای درمان،تو بتوانی همچنان درمانگر بمانی . اینکه تو بتوانی وقتی مراجع و درمان جو عاشقت میشود و انتقال روی […]