۱۳۹۹/۰۳/۰۳
ایکیگای

ایکیگای – Ikigai – فلسفه ایکیگای

در زندگی روزمره، تئوری ایکیگای ساده و دست یافتنی است. اگر شما در کاری که انجام می دهید ( شغلتان یا هر کار دیگری) هدف داشته باشید یا هدفی برای خودتان پیدا کنید، احساس ارزش کرده و بهتر کار می […]