۱۳۹۶/۰۶/۰۵
اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی یا فوبیای اجتماعی چیست ؟

آیا اضطراب اجتماعی در شما نیز وجود دارد ؟ اضطراب اجتماعی دارید ، اگر احساس می کنید برای جلب محبت و احترام دیگران باید آن ها را تحت تاثیر قرار دهید، اما معتقدید حرف ارزشمندی برای گفتن ندارید اضطراب اجتماعی […]